Wat zijn de Algemene Voorwaarden?

Looking for an English version?

Artikel 1. Begrippen en toepassing

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Abonnee: de natuurlijk persoon die met Cineville een overeenkomst, zoals bedoeld onder Abonnement, heeft gesloten;
 • Abonnement: de schriftelijke overeenkomst tussen Cineville en de Abonnee die de Abonnee gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht geeft tot het onbeperkt bezoeken van Filmvertoningen bij de bij Cineville aangesloten Filmtheaters, zulks tegen maandelijkse betaling onder de hieronder omschreven voorwaarden;
 • Cinevillepas: een door Cineville aan de Abonnee verstrekte pas, welke dient als bewijs van het Abonnement;
 • Filmtheater: een bij Cineville aangesloten filmtheater/bioscoop;
 • Cineville: de stichting Cineville, www.cineville.nl, klantenservice@cineville.nl, Antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam;
 • Klantenservice: de klantenservice van Cineville, te bereiken via klantenservice@cineville.nl of via een brief naar antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam;
 • Filmvertoning: iedere reguliere filmvertoning in een Filmtheater. Hieronder zijn in ieder geval niet begrepen besloten voorstellingen, speciale voorpremières, retroperspectieven, filmmarathons, 3D voorstellingen en enkele festivals en andere evenementen. In een Filmvertoning zijn eventuele Toeslagen niet inbegrepen;
 • Bezoekersvoorwaarden: de bezoekersvoorwaarden van de bij Cineville aangesloten Filmtheaters;
 • Abonnementsgeld: de kosten voor het Abonnement, welke kosten door de Abonnee zijn verschuldigd;
 • Toeslagen: kosten welke niet inbegrepen zijn in de Filmvertoning, zoals – maar niet beperkt tot – toeslagen voor 3D voorstellingen, 3D bril, D-BOX, Dolby Cinema, XD en Dolby Atmos.
 • 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de betrekking tussen Cineville en de Abonnee.

  3. Op de betrekking tussen Cineville en de Abonnee zijn tevens van toepassing de Bezoekersvoorwaarden van het Filmtheater dat de Abonnee bezoekt en het privacystatement van Cineville. De Abonnee verklaart bekend te zijn met deze Bezoekersvoorwaarden. Indien enige bepaling uit de Bezoeksvoorwaarden strijdig is met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden zal de bepaling uit deze Algemene Voorwaarden prevaleren.

  4. Cineville behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van geringe aard in de Algemene Voorwaarden worden zonder nadere handeling door de Abonnee aanvaard. Significante wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, welke in het nadeel zijn van de Abonnee, zullen aan de Abonnee minstens één maand voordat de wijziging in werking treedt per e-mail en/of per post ter hand worden gesteld. Het staat de Abonnee vrij om deze gewijzigde voorwaarden niet te accepteren. Ook staat het de Abonnee vrij schriftelijk aan te geven de overeenkomst te willen beëindigen. In dat geval eindigt de overeenkomst van rechtswege op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden.

  5. Indien een van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zal worden verklaard, dan zal dat de geldigheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden niet aantasten.

  Artikel 2. Inhoud en gebruik

  1. Het Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

  2. Cineville verstrekt aan de Abonnee een Cinevillepas met daarop de naam van de Abonnee, de ingangsdatum van het Abonnement en een pasfoto. Deze gegevens dienen door de Abonnee ten tijde van het (online) bestelproces aan Cineville te zijn aangeleverd. De Cinevillepas dient als bewijs van het Abonnement.

  3. Het Abonnement geeft de Cinevillepashouder het recht op toegang tot iedere reguliere Filmvertoning in een Filmtheater, behoudens in het geval er geen plaatsbewijzen meer beschikbaar zijn voor een Filmvertoning.

  4. Cineville behoudt zich het recht voor een Abonnement te weigeren aan onder andere, maar niet beperkt tot personen met wie een eerder Abonnement is beëindigd conform artikel 3.5 van deze Algemene Voorwaarden.

  5. De Abonnee dient voor iedere te bezoeken Filmvertoning op vertoon van de Cinevillepas een toegangsbewijs te halen bij het Filmtheater waar de Filmvertoning plaatsvindt. Het afgehaalde toegangsbewijs is slechts geldig in combinatie met de Cinevillepas.

  6. De Abonnee heeft op vertoon van zijn Cinevillepas recht op één toegangsbewijs per Filmvertoning.

  7. Het toegangsbewijs kan maximaal anderhalf uur voor aanvang van de Filmvertoning worden afgehaald bij de kassa van het Filmtheater waar de Filmvertoning plaatsvindt.

  8. Een toegangsbewijs voor een volgende Filmvertoning kan pas worden opgehaald 90 minuten na begin van de Filmvertoning waarvoor reeds een toegangsbewijs is opgehaald.

  Artikel 3. Duur en opzegging

  1. De minimale periode voor het aangaan van een Abonnement bedraagt vier volledige kalendermaanden, behoudens het bepaalde in artikel 3.5 en volgende. De totaalprijs van het Abonnement voor vier maanden betreft € 84,00.

  2. Het Abonnement kan na het verstrijken van de periode van vier volledige kalendermaanden bij Cineville worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn, met dien verstande dat het Abonnement eindigt op de laatste dag van de volgende kalendermaand.

  3. Indien het Abonnement online is aangeschaft geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de tijdelijke Cinevillepas, waarin de Abonnee zonder opgaaf van redenen het Abonnement kan opzeggen, mits van het Abonnement nog geen gebruik is gemaakt. Het Abonnementsgeld zal alsdan worden geretourneerd aan de Abonnee.

  4. Opzeggen geschiedt door:

  a. te e-mailen naar klantenservice@cineville.nl, of

  b. een brief te verzenden naar Antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam.

  Een geldige opzegging bevat ten minste de gewenste opzegdatum en de naam waaronder de pashouder bij Cineville bekend is. Een pas kan enkel opgezegd worden door de Abonnee.

  5. Cineville heeft het recht een Abonnement per direct op te zeggen indien de Abonnee:

  a. onjuiste gegevens heeft verschaft aan Cineville;

  b. fraude heeft gepleegd in het gebruik van de Cinevillepas;

  c. niet heeft voldaan aan de betalingsplicht conform artikel 4;

  d. zich niet houdt aan de Bezoekersvoorwaarden van het bezochte Filmtheater.

  De Cinevillepas van de Abonnee zal in dit geval door Cineville worden geblokkeerd.

  6. Indien Cineville het Abonnement op grond van lid 5 van dit artikel heeft opgezegd en de minimale abonnementsperiode van vier volledige kalendermaanden nog niet is verlopen, is de Abonnee gehouden om het Abonnementsgeld voor de resterende minimale abonnementsperiode te betalen. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaalde Abonnementsgeld.

  7. Indien Cineville een Abonnement op grond van lid 5 van dit artikel heeft opgezegd, behoudt Cineville zich het recht voor te weigeren met diegene een volgend Abonnement af te sluiten.

  8. Indien een Abonnement door de Abonnee is opgezegd en de voormalig Abonnee wenst binnen één jaar na opzegging van het Abonnement een nieuw Abonnement af te sluiten, geldt dat het Abonnement wordt aangegaan voor minimaal vier volledige kalendermaanden en dient de Abonnee naast de maandelijkse abonnementsprijs een éénmalig bedrag ad € 25,- aan administratiekosten te voldoen aan Cineville.

  9. Indien Cineville besluit haar dienstverlening met betrekking tot de Cinevillepas stop te zetten, is zij hiertoe te allen tijde gerechtigd. Cineville kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel geleden schade door de Abonnee wegens het stopzetten van de dienstverlening van de Cinevillepas. Reeds vooraf geïnd Abonnementsgeld van de Abonnee wordt door Cineville binnen redelijke termijn teruggestort op de opgegeven rekening van Abonnee.

  Artikel 4. Abonnementsgeld en betaling

  1. Het Abonnementsgeld bedraagt € 21,00 inclusief BTW per kalendermaand. Cineville behoudt zich het recht voor de hoogte van het Abonnementsgeld te wijzigen. Cineville stelt de Abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt op de hoogte. De Abonnee heeft de mogelijkheid om de prijswijziging niet te aanvaarden. In een dergelijk geval heeft de Abonnee het recht het Abonnement op te zeggen per de datum dat de prijswijziging ingevoerd wordt, overeenkomstig de wijze zoals bepaald in artikel 3.4.

  2. Het Abonnementsgeld wordt maandelijks via een automatische incasso door de Abonnee voldaan, met uitzondering van de eerste termijn. De eerste termijn dient door de Abonnee contant te worden voldaan aan de kassa, of kan online worden betaald met iDEAL. Door betaling van de eerste termijn aan de kassa of via iDEAL activeert de Abonnee de automatische maandelijkse incasso. De bankrekening waarmee de Abonnee de iDEAL betaling voor de eerste termijn voldoet en/of het bankrekeningnummer dat de Abonnee heeft ingevuld op het bestelformulier aan de kassa, zal door Cineville worden gebruikt voor de incasso van de daaropvolgende termijnen van het Abonnementsgeld.

  3. De eerste termijn wordt berekend aan de hand van het aantal resterende dagen van de desbetreffende maand, gedeeld door 30 en vermenigvuldigd met een maand Abonnementsgeld, met een maximum van € 21,00. Indien een Abonnement start na de 20e van de maand, betaalt de abonnee ook de volledige volgende kalendermaand met een maximum van € 28,00.

  4. Door ondertekening c.q. online bestelling van het Abonnement (de overeenkomst) machtigt de Abonnee Cineville, dan wel een door Cineville aan te wijzen derde, tot incasso van het Abonnementsgeld.

  5. De betaling van het Abonnementsgeld aan de kassa van een Filmtheater is niet mogelijk, met uitzondering van de betaling van de eerste termijn.

  6. In het geval van een online bestelling van het Abonnement van de Cinevillepas, zendt Cineville de tijdelijke Cinevillepas (in PDF-formaat) naar het opgegeven e-mailadres van de Abonnee nadat deze is overgegaan tot betaling van de eerste termijn via iDEAL.

  7. Cineville behoudt zich het recht voor om de Cinevillepas buiten werking te stellen in geval de incasso om welke reden dan ook storneert. De Cinevillepas wordt weer in gebruik gesteld zodra het verschuldigde Abonnementsgeld op de rekening van Cineville is bijgeschreven. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van Abonnementsgeld over de periode dat de Cinevillepas buiten gebruik is geweest. De maandelijkse betalingsverplichtingen van de Abonnee worden niet opgeschort door de buiten gebruikstelling van de Cinevillepas. De minimale abonnementsperiode van vier volledige kalendermaanden dient betaald te worden over de maanden die vervallen tijdens de blokkade van de Cinevillepas.

  8. Indien de Abonnee niet voldoet aan de betalingsverplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden, zal Cineville de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. Hiervoor gelden de bedragen zoals vastgelegd in de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten. De (buiten)gerechtelijke kosten die Cineville redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de Abonnee, komen voor rekening van de Abonnee.

  Artikel 5. Levertijd

  1. Indien de Cinevillepas via het papieren Aanvraagformulier wordt aangevraagd, zal de Cinevillepas binnen uiterlijk 2 weken na de aanvraag worden thuis bezorgd.

  2. Indien de Cinevillepas online wordt aangeschaft dan zal binnen 24 uur een tijdelijke Cinevillepas (in PDF-formaat) aan de Abonnee via het opgegeven e-mailadres worden verstrekt. Cineville spant zich in de definitieve Cinevillepas binnen circa 5 werkdagen te leveren. De levertijden kunnen niet worden aangemerkt als een fatale termijn. Vertragingen kunnen vanwege verscheidene redenen worden veroorzaakt.

  Artikel 6. Verlies, beschadiging of diefstal

  1. Van verlies, beschadiging of diefstal van de Cinevillepas maakt de Abonnee zo spoedig mogelijk melding bij de Klantenservice.

  2. Na een melding, zoals is bepaald in het eerste lid van dit artikel, kan een nieuwe Cinevillepas worden toegestuurd door Cineville aan de Abonnee. In geval van beschadiging dient de beschadigde Cinevillepas aan Cineville te worden opgestuurd, of aan de kassa te worden ingeleverd.

  3. Indien geen beschadigde Cinevillepas wordt ingeleverd kost een vervangende Cinevillepas de Abonnee € 10,-. Cineville is gerechtigd dit bedrag middels automatische incasso van de rekening van de Abonnee te incasseren.

  4. De Abonnee heeft geen recht op restitutie van het Abonnementsgeld over de periode dat de Cinevillepas niet kan worden gebruikt door verlies, beschadiging of diefstal.

  Artikel 7. Klantgegevens

  1. De Abonnee brengt Cineville onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, dan wel het rekeningnummer van de Abonnee.

  2. Cineville is nimmer aansprakelijk voor foutief ingevulde gegevens door de Abonnee. Eventuele schade – in welke vorm dan ook – door de Abonnee geleden wegens foutief ingevulde gegevens kan dan ook niet worden verhaald op Cineville. Het risico van de juistheid en de volledigheid van de door Abonnee verstrekte informatie komt volledig voor rekening en risico van de Abonnee.

  3. Meer informatie over uw (klant)gegevens welke door Cineville worden gebruikt voor het kunnen verstrekken van een Abonnement, vindt u in het  privacystatement.

  Artikel 8. Klantenservice

  1. Bij vragen of klachten over deze Algemene Voorwaarden of het gebruik van het Abonnement, betalingen, verlies, beschadiging en/of diefstal van de Cinevillepas, het opzeggen van een Abonnement en/of het wijzigen van klantgegevens kan men terecht bij de Cineville klantenservice. Deze is bereikbaar via klantenservice@cineville.nl of via een brief naar antwoordnummer 11689, 1000 RA Amsterdam.

  Artikel 9. Inschakelen derden

  Cineville heeft het recht om bij de uitvoering van het Abonnement derden in te schakelen. Meer informatie over deze derden, vindt u in het  privacystatement.

  Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

  Op de rechtsverhouding tussen Cineville en de Abonnee en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en/of verhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

  Nog geen antwoord op je vraag? Neem contact met ons op Neem contact met ons op